Seznam probíhajících projektů

Klima? Bez vody a vegetace to nepůjde! Projekt se přímo zaměřuje na vysvětlení principů významu krajinného pokryvu pro lokální klima a vodní režim, které by měly být brány do úvahy při zmírňování a předcházení dopadů klimatické změny. V rámci projektu je plánována realizace minimálně 30 vzdělávacích seminářů určených primárně pro pracovníky veřejné správy. Cílové skupině nabídneme 3 zá… Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů Cílem je ochrana cenných nebo obnova degradovaných rybničních lokalit formou alternativního rybníkářského hospodaření. V projektu bude otestováno využití alternativních rybích obsádek a ověřen udržitelný způsob hospodaření na vlastních či partnerských nádržích, tak aby rybníky splňovaly kritéria dobře fungujících a druhově bohatých ekosystémů. Zís… Education for Plant Literacy Špatná znalost rostlin a jejich role v našem prostředí, jsou významnými problémy dnešní společnosti. Hospodaření v krajině vede z důvodu nízké úrovně znalostí o rostlinách k nárůstu kontinentálního sucha, zvýšení lokálních teplot, posunu k aridnímu klimatu přerušovanému přívalovými dešti a klimatickými extrémy, i erozi půdy. To jsou důvody, proč j…

Seznam ukončených projektů

Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině Cílem projektu je inovace výuky fotosyntézy na ZŠ a SŠ vedoucí k pochopení možností a limit využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie v době globální klimatické změny cestou exaktního zjištění množství vázané energie a oxidu uhličitého v biomase, uvolněného kyslíku a efektu těchto dějů na chemismus vody a atmosféru. Prostředkem k dosažení … Modernizace a rozšíření služeb vědeckotechnického parku ENKI za účelem zkvalitnění expertní činnosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality Projekt řeší potřebu funkčního a kapacitního rozvoje VTP ENKI. Ten je vyvolán vzrůstajícími požadavky o nabízené služby zejména z oblasti aplikovaného výzkumu zaměřeného na kvalitu vod a dalších doprovodných služeb. Cílem projektu je díky pořízení vysoce moderních a efektivních technologií a pomocí neinvestičních nákladů (služby expertů, školení a… Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií Projekt byl zaměřen na vývoj a ověření softwaru, který umožní v případě jaderné havárie předpovědět úroveň kontaminace biomasy v závislosti na obsahu radionuklidů v půdě a na půdních charakteristikách s využitím experimentálně stanovených transferových koeficientů a teoretických znalostí o chování radionuklidů v biotě. Byla vypracována metodika pr… Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima Cílem projektu bylo vyvinout novou vzdělávací metodiku k tématu vztahů solární energie – vegetační kryt – voda v krajině. Metodika je založena na poznatcích základního výzkumu a vyvinutých technologiích měření ENKI o.p.s. v oblasti ekologie krajiny a know – how pracovníků Pedagogické fakulty JU v oblasti metodologie vzdělávání. Hlavními výsledky p… Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií Hlavním cílem projektu je návrh a ověření technologií a postupů, které po havárii Jaderné elektrárny Temelín (JETe) s radiačními účinky sníží množství radioaktivního kontaminantu v prostředí a omezí jeho další šíření do prostředí. Těmito postupy a technologiemi jsou: určení množství a distribuce kontaminované biomasy, sklizeň a nakládání s touto b… Strategie řízení nápravy území po radiační havárii Cílem výzkumného projektu je vytvoření uceleného systému dokumentů, postupů a kritérií pro řešení obnovy území po radiační havárii, včetně stanovení pravidel a opatření v oblasti radiační ochrany osob a životního prostředí, dopadů na důležité infrastruktury, pravidel pro akční plány na zasaženém území, v souladu s požadavky legislativy ČR a EU i s… Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe“ - SIM4Nexus Hlavním cílem bylo uceleně informovat, propojovat a utvářet politiku pro základní, životně důležité oblasti: voda, půda, energie, klima, potraviny. Projekt řešil témata jako: účinné využívání zdrojů, zemědělské přístupy, biologická rozmanitost, ekosystémové služby a v neposlední řadě i ekonomickými aspekty. Výstupy směřovaly k: Vývoji metodik… Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer Rybníky jsou přírodě blízké, člověkem řízené, mělké ekosystémy využívané k produkci ryb. Rozdílné hospodaření navozuje různé ekologické situace, což z rybníků činí unikátní modelové ekosystémy. Přísun živin a vysoké rybí obsádky způsobily, že mnoho rybníků dosahuje hypertrofie, avšak znalosti o interakcích v planktonu za těchto podmínek jsou nedos… Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj Hlavním cílem projektu je založit a provozovat centrum kompetenční pro řešení Smart Regions, které bude schopno efektivně vytvářet informační systém pro strategické rozhodování, definovat energetický potenciál regionu, rozvíjet inovační proces v oblasti technologií v regionu, vyvíjet konstrukce a technologie pro budovy s téměř nulovou spotřebou en… Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí Cílem projektu je komplexní přístup k řešení problematiky recyklace živin a látek v mikropovodí s využitím sacího bagru, integrované stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a obohacujících prvků a geotextilních vaků. Pro dosažení cílů bude provedeno: • zachycení a úprava jemného rybničního sedimentu (bohatého na živiny, zejména na fosfor) při … Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na územích po těžbě nerostných surovin vyplývajících z konsolidace dat výsledků průzkumu v dosud nezkoumaných krajích ČR s daty zjištěnými VaV Sp/2d1/141/07 Konsolidace výsledků projektu VaV Sp/2d1/141/07 spolu s novými průzkumy vybraných skupin organismů v krajích: Královehradeckém, Pardubickém, Vysočině, Zlínském a v Praze (v rozsahu průměrně 5 lokalit v každém regionu) do databázové a grafické podoby. Revize 84 lokalit zpracovaných v rámci projektu VaV Sp/2d1/141/07 směřujících k doplnění chybějící… Technologické a biologické postupy ke snížení obsahu fosforu a potlačení masového rozvoje sinic ve vodních nádržích včetně povrchových zdrojů pitných vod Cílem projektu je vyvinout efektivní metodu eliminace antropogenních vlivů na vodní plochy včetně povrchových zdrojů pitné vody. Metoda bude založena na kombinaci technologických a biologických postupů. Výhodou této metody je dlouhodobý účinek na ošetřené vodní plochy. Výstupem z projektu bude mimo jiné postup pro efektivní plánování sanačních zá… Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín Cílem projektu je snížení dopadu kontaminace krajiny radioaktivními látkami (Cs, I) po havarii JE cestou zvýšením retence a kumulační schopnosti prvků krajiny se zaměřením na agroekosystémy a dobrou hydrologickou síť na příkladu zóny havarijní plánování JE Temelín (ZHP JETe) Třeboňské inovační centrum - provoz Projekt je zaměřen na získání dotace pro částečnou úhradu provozních nákladů na činnost vědeckotechnického parku "Třeboňské inovační centrum" (TIC). Objekt TIC byl vybudován v létech 2005 - 2007 v rámci projektu OPPP, 1. priorita. Rozvoj podnikatelského prostředí, opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, program PROSPERI… Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů Cílem projektu je synergické partnerství institucí terciárního vzdělávání, výzkumných institucí, NNO a MSP za účelem zvýšení znalostního potenciálu pro aplikace nejmodernějších technologií dálkového průzkumu Země (DPZ). Cíle bude dosaženo spoluprací mezitýmem DPZ z Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., specializovaným na letecký hyperspektr… Ukládání uhlíku v rašeliništích a zadržování živin v nivách a mokrých loukách Cílem projektu je: určit množství a rychlost ukládání dusíku, fosforu a uhlíku v nivě Lužnice a mokrých loukách v Třeboni v závislosti na délce zaplavení a složení vegetace určit množství a rychlost ukládání uhlíku v rašeliništích Zvýšení produkce bioplynu z rostlinné biomasy použitím anaerobních hub. Cílem projektu je vyvinout a aplikovat biotechnologickou metodu umožňující zvýšení produkce bioplynu a tím i elektrické energie na BPS minimálně o 10 % a to zlepšením rozložitelnosti materiálů rostlinného původu. Obnova ekologických funkcí půd při použití různých technologií obnovy území zasažených povrchovou těžbou uhlí Cílem projektu je popsat rozvoj ekologických funkcí půd rekultivovaných ploch, ve vztahu k použitým rekultivačním technologiím a otestovat jejich vliv. Kategorizovat rekultivační zásahy podle vlivu na ekologickou funkci půd. Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity Cíle projektu jsou zastavit pokles biologické rozmanitosti navrhnout opatření pro podporu udržitelného užívání zdrojů podpořit plnění Strategie udržitelného rozvoje Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech, návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace a rozvoje biodiverzity Navržen je nový způsob monitoringu a hodnocení ekosystémů založený na sledování toků energie, vody látek. K tomu účelu se vyvíjí instrumentace a databáze, data budou zpracována systémovým modelem. S využitím výstupů modelu budou formulována kritéria hodnocení stavu ekosystémů a dopadů antropogenních zásahů na jejich základní ekologické funkce, sl… Nepotravinářské využití biomasy v energetice Projekt bude uceleně řešit problematiku pěstování, rajonizace a energetického využití vybraných energetických plodin. V projektu budou analyzována případná rizika pro biodiverzitu, budou zhodnoceny environmentální přínosy. Bude stavenoven ekologický, ekonomický a agrotechnický přínos jejich pěstování a zhodnoceny kvalitativní parametry vyprodukov… Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Cílem projektu je identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému Intenzifikace produkce bioplynu Cílem je dosažení zvýšení produkce bioplynu na již existujících i nově připravovaných bioplynových stanicích intenzifikací procesu anaerobní stabilizace využitím kofermentace a předúpravy zpracovávaných materiálů, zejména trávy jakož i optimalizací řízení procesu Využití umělých mokřadů s přerušovaným vertikálním průtokem pro čištění odpadních vod Cílem projektu je vývoj a odzkoušení nového typu umělého mokřadu pro čištění odpadních vod se zvýšenou schopností odstraňovat dusík Monitoring těžkých kovů a vybraných rizikových prvků při čištění odpadních vod v umělých mokřadech Těžké kovy a rizikové prvky jsou nedílnou součástí odpadních vod. V městských a domovních splaškových vodách se však tyto prvky vyskytují v relativně nízkých koncentracích a díky tomu jsou tyto prvky sledovány pouze výjimečně a u malých zdrojů znečištění tyto údaje zcela chybí, a to nejen v České republice. Vzhledem k toxickému, akumulačnímu a sy… Vývoj stavebních prvků, využívající skleněné optické rastry vyráběné metodou kontinuálního lití Předmětem výzkumu a vývoje je uplatnění optických rastrů a víceúčelových koncentračních kolektorových systémů, využívajících lineární Fresnelovy čočky ze skla, které jsou dnes ve stádiu prototypů v technické stavební praxi. Cílem projektu je vyvinout z hlediska technického i technologického, vyrobit, změřit a popsat stavební prvky ze skleněných r… Modulární skleník s vysokou účinností přeměny sluneční enrgie a recyklací vody využívající optické rastry Modulární skleník s vysokou účinností přeměny sluneční enrgie a recyklací vody využívající optické rastry Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou Komplexní zhodnocení konkrétního území, které je narušeno povrchovou těžbou. Navržení variant řešení strukturální a funkční obnovy krajiny s rámcovou ekonomickou rozvahou a vzorovým postupem hodnocení narušené krajiny a přípravy projektu obnovy. Vývoj energetických fasád s využitím optických rastrů Vývoj energetických fasád, využívajících skleněných rastrů (vyráběných metodou kontinuálního lití - nejlevnější sklářskou technologií na výrobu plochého skla) s cílem optimalizace tepelného režimu budovy v průběhu celého roku. Vývoj zahrnuje tři oblasti,které se vzájemně doplňují: - výzkumnou - návrh fasádních rastrů a jejich výpočet metodami geo…