Seznam projektů

Modernizace a rozšíření služeb vědeckotechnického parku ENKI

Podpořen byl projekt „Modernizace a rozšíření služeb vědeckotechnického parku ENKI za účelem zkvalitnění expertní činnosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality“ v rámci Výzvy VIII programu podpory Služby infrastruktury. Projekt řeší potřebu funkčního a kapacitního rozvoje VTP ENKI. Ten je vyvolán vzrůstajícími požadavky o nabízené služby zejména z oblasti aplikovaného výzkumu zaměřeného na kvalitu vod a dalších doprovodných služeb. Cílem projektu je díky pořízení vysoce moderních a efektivních technologií a pomocí neinvestičních nákladů (služby expertů, školení atd.) zásadním způsobem zkvalitnit a rozšířit expertní činnosti VTP ENKI v oblasti hospodaření s vodou v krajině a hodnocení její distribuce a kvality. VTP tak díky realizaci projektu bude schopný uspokojovat narůstající poptávku po těchto službách a nabízet i služby zcela nové. Aby si VTP ENKI udržel své postavení a renomé špičkového pracoviště ve svém oboru, musí modernizovat své VaV zázemí a proškolit své pracovníky, aby byli schopni nabízet i nadále kvalitní a odborné služby odpovídající mezinárodním standardům a požadavkům. Přičemž, hlavním předpokladem a zároveň konkurenční výhodou, kterou má společnost ENKI, je vysoká odborná kvalifikace a porozumění problému, tedy přírodním zákonitostem přímo v terénu.

Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních mělkých jezer

Cílem projektu je prozkoumat diverzitu a dynamiku planktonu, hlavní zástupce a jejich funkční Cíle projektu vlastnosti, a stanovit primární produkci, respiraci, mobilizaci živin a účinnost produkce v hypertrofních rybnících, což umožní testovat a zpřesnit s tím spojené obecné ekologické hypotézy.

Účinné využívání evropských zdrojů pro udržitelné a navzájem propojené hospodaření v oblastech voda-půda-potraviny-energie-klima

Hlavním cílem je uceleně informovat, propojovat a utvářet politiku pro základní, životně důležité oblasti: VODA, PŮDA, ENERGIE, KLIMA, POTRAVINY. Projekt se zabývá tématy jako: účinné využívání zdrojů, zemědělské přístupy, biologická rozmanitost, ekosystémové služby a v neposlední řadě i ekonomickými aspekty.

Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií

Projekt je zaměřený na technologii nakládání s radiačně kontaminovanou biomasou a její zpracování v bioplynových stanicích, modelování šíření a akumulaci radionuklidů v recipientech krajiny v ZHP JE Temelín. Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatelstva je řešena situace dopadu radiační události na krajinu, reálné šíření kontaminantů v krajině. Tyto znalosti jsou nezbytnými předpoklady pro racionální postupy při dekontaminaci zemědělské krajiny po havárii JE.

Komplexní systém kontroly kvality rybničních nádrží - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb a Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficitů

Hlavním cílem prvního projektu bylo formulovat požadavky na monitoring kvality rybničních vod tak, aby zohledňoval specifické procesy v rybničních nádržích. Tj. sezónní dynamiku sledovaných parametrů a zároveň, do jaké míry jsou parametry kvality vody ovlivněné vlastním rybářským hospodařením.

Druhý navazující projekt měl za cíl rozklíčovat a popsat za jakých okolností dochází v současné době ke kyslíkovým deficitům v rybničních nádržích. Zároveň navrhnout možná opatření/metody eliminace těchto rizikových jevů.

Celkem bylo do projektů zahrnuto více jak 40 rybníků, přičemž zohledněny byly výsledky, nad rámec závazných lokalit, z více jak 100 rybníků.

Detailní výsledky naší práce jsou k dispozici v tištěné podobě formou „Technické zprávy projektu“, jako jednoho z povinných výstupů.

Jezero Naivasha – Kenya

Společnost ENKI se aktivně účastní výzkumu mokřadů ve východní Africe již 15 let, zpočátku jako spoluřešitel projektů EU Fingerponds a BOMOSA a v posledních letech formou smluvního výzkumu na jezeru Naivasha v Keni. V mezinárodním kolektivu vedeném Davidem Harperem z Uni Leicester jsme řešili dvě výzkumná témata: 1) Jak ovlivňuje přítomný kapr obecný ekosystém jezera a 2) Úloha litorální vegetace (šáchor papírodárný) a horského lesa v lokálním koloběhu vody.

Lokalitu o rozloze 150 km2 jsme navštívili na jaře a na podzim v roce 2012, na jaře 2013 a poslední návštěva byla uskutečněna na jaře v roce 2015.

První téma je řešeno v kolektivu: Marek Baxa, Miroslav Kosík, Ivo Přikryl, Nic Pacini, David Harper, Jan Pokorný, Iva Chmelová.