Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií

Poskytovatel:MV ČR Číslo projektu:VI20172020098 Doba řešení projektu:2017 - 2020 Navrhovatel: Projektový tým:

Projekt je zaměřený na technologii nakládání s radiačně kontaminovanou biomasou a její zpracování v bioplynových stanicích, modelování šíření a akumulaci radionuklidů v recipientech krajiny v ZHP JE Temelín. Pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatelstva je řešena situace dopadu radiační události na krajinu, reálné šíření kontaminantů v krajině. Tyto znalosti jsou nezbytnými předpoklady pro racionální postupy při dekontaminaci zemědělské krajiny po havárii JE.