Modernizace a rozšíření služeb vědeckotechnického parku ENKI za účelem zkvalitnění expertní činnosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_366/0025662 Program: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Služby infrastruktury VIII. výzva Doba řešení projektu: 01/06/2021 - 31/05/2023 Hlavní příjemce: Celková výše podpory: 2 615 390,06 Kč

Projekt řeší potřebu funkčního a kapacitního rozvoje VTP ENKI. Ten je vyvolán vzrůstajícími požadavky o nabízené služby zejména z oblasti aplikovaného výzkumu zaměřeného na kvalitu vod a dalších doprovodných služeb. Cílem projektu je díky pořízení vysoce moderních a efektivních technologií a pomocí neinvestičních nákladů (služby expertů, školení atd.) zásadním způsobem zkvalitnit a rozšířit expertní činnosti VTP ENKI v oblasti hospodaření s vodou v krajině a hodnocení její distribuce a kvality. VTP tak díky realizaci projektu bude schopný uspokojovat narůstající poptávku po těchto službách a nabízet i služby zcela nové. Aby si VTP ENKI udržel své postavení a renomé špičkového pracoviště ve svém oboru, musí modernizovat své VaV zázemí a proškolit své pracovníky, aby byli schopni nabízet i nadále kvalitní a odborné služby odpovídající mezinárodním standardům a požadavkům. Přičemž, hlavním předpokladem a zároveň konkurenční výhodou, kterou má společnost ENKI, je vysoká odborná kvalifikace a porozumění problému, tedy přírodním zákonitostem přímo v terénu.