Print this page

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB VTP ENKI

Published in: Aktuality | Zobrazeno: 261×

 

Modernizace a rozšíření služeb VTP ENKI za účelem zkvalitnění expertní činnosti v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a kvality 

  

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

2014 - 2020

 PROGRAM SLUŽBY INFRASTRUKTURY

VIII. výzva

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_366/0025662

Popis projektu v detailu položky (Číst dál...)

Popis projektu:

Projekt vychází z dlouhodobé rozvojové strategie společnosti ENKI, jejímž klíčovým pilířem bylo vybudování a následný provoz a rozvoj vědeckotechnického parku. Tento projekt řeší potřebu dalšího funkčního a technologického rozvoje, který je dán především rostoucími požadavky na intenzivnější spolupráci v oblasti smluvního a kolaborativního výzkumu a vývoje. VTP ENKI stále registruje zvýšený zájem z řad inovativních firem a terciárního sektoru, a to jak od tuzemských organizací, tak i od zahraničních subjektů na využití technických kapacit a především dlouholetých vědeckých znalostí expertů a odborných pracovníků.

Projekt řeší nutnou potřebu modernizace vybavení a rozšíření služeb VTP ENKI. Tato potřeba je vyvolána vzrůstajícími požadavky o nabízené služby zejména z oblasti aplikovaného výzkumu zaměřeného na kvalitu vod, a dalších doprovodných služeb.

V rámci projektu se zaměříme na několik oblastí zkapacitnění VTP tak, aby mohl reagovat na nové trendy a zintenzivnit spolupráci v oblasti VaV mezi podnikatelským a vědeckovýzkumným sektorem s přímým dopadem na nárůst počtu konkrétních spoluprací v oblasti hospodaření s vodou v krajině, jejího pohybu a požadované kvality.

V první řadě dojde k pořízení moderních a efektivních investic jako vybavení pro laboratoře, která umožní efektivnější a rychlejší zpracování vzorků získaných v terénu. Bude vytvořen standardizovaný postup záznamu dat v terénu a jejich transfer do laboratoře. Zprovozněna bude databáze vzorků s nástroji pro analýzy dat a kontroly chybovosti. Pro tyto účely bude pořízeno vyspělé laboratorní a terénní měřící zařízení, včetně spolehlivého záznamu dat a jejich následného transferu, zpracování a vizualizace.

V souvislosti s pořízením výše uvedených investic bude také potřeba i neinvestičních nákladů spojených se službami expertů v rámci nastavení datových analýz, transferu dat z přístrojů a tvorby databáze. Dále budou pořízeny služby spojené se školením v rámci užívání nových technologií a propagace nových služeb VTP ENKI.

Modernizace a upgrade současného vybavení je důležitým předpokladem pro udržení kvalitativní úrovně i pro rozšíření nabízených služeb. VTP ENKI tak v rámci projektu plánuje rozšířit své portfolio o níže uvedené služby:

  • Provoz nové experimentální laboratoře
  • Provoz a pronájem přístrojového a odběrového vybavení
  • Komplexní péče o drobné vodní nádrže, zejména rybníky - voda, sediment, biota
  • Tvorba ideových studií v návaznosti na optimalizaci kvality vody v nádržích a zadržení vody v krajině
Last modified on Friday, 18 March 2022 13:10