Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Realizace záchranného programu užovky stromové - Implementation of the recovery programme and action plan of Zamenis longissimus

| Zpět na: Projekty

 

Realizace záchranného programu užovky stromové - Implementation of the recovery programme and action plan of Zamenis longissimus

 

Poskytovatel:
Funded by:
EEA grants; Norway grants; Ministerstvo životního prostředí ČR
EEA grants; Norway grants; Ministry of the Environment of the Czech Republic
Číslo projektu:
Project number:
MGSII-31
Doba řešení projektu:
Project duration:
2015 – 2016
Hlavní řešitel:
Main investigator:
ENKI, o.p.s.
Projektový tým:
Project team/other participants:
ENKI, o.p.s.
Kontaktní osoba:
Contact person:
RNDr. Petra Hesslerová,Ph.D.

Projekt byl podpořen částkou 326 216 Kč
Project budget:   326 216 Kč


Cíle projektu:

Záchranný program pro užovku stromovou (Zamenis longissimus) byl schválen v roce 2008. Vedle praktických opatření, jako je např. budování líhnišť a údržba biotopů, je prostor věnován i výzkumu, monitoringu a výchově a osvětě. Překládaný projekt zahrnuje několik různých opatření v rámci monitoringu a výchovy a osvěty se zaměřením na Poohří. Kladný vztah lidí k užovce stromové je předpokladem dlouhodobé prosperity druhu.


Project target:

The action plan of Zamenis longissimus was approved in the year 2008. Besides practical measures such as building breeding grounds and habitats maintenance, some space is devoted to the research, monitoring, education and public awareness. The submitted project includes several measures in terms of monitoring, education and awareness focusing especially on the Poohří area in the Czech Republic. The positive relationship of the local people to Zamenis longissimus is a prerequisite for a long-term prosperity of the species


1. rok řešení projektu: leden – prosinec 2015

První rok řešení projektu začal úvodním seminářem (31. března 2015, knihovna Ostrov nad Ohří). Proběhl sběr doplňujících údajů o výskytu užovky stromové v Poohří jako důležitá součást monitoringu. Data získaná od místních obyvatel a dobrovolníků doplnila informace týkající se fenologie či výskytu v okrajových oblastech. V obcích a chatových osadách v okolí vybraných obcí (Krásný Les, Rokle, Vojkovice, Jakubov, Damice, Perštejn, Lužný, Okounov, Krupice a Černýš, Mikulovice, Ciboušov) byli během pochůzky od domu k domu oslovováni obyvatelé za účelem sběru následujících údajů: výskyt druhu v současnosti, výskyt druhu v minulosti, doklady o výskytu (exuvie, fotografie, videosnímky atp.), zajímavosti o chování druhu (páření, souboje samců, výskyt na neobvyklých místech atp.) a vztah obyvatel k hadům.  Obyvatelé byli nabádáni k získávání dalších údajů a realizaci aktivních opatření na ochranu druhu. Aktivita byla rozšířena o obce Mikulovice, Černýš, Rokle a Ciboušov, jelikož jsem byl nasměrován obyvateli okolních obcí právě sem. Prozatím nebyla realizována pochůzka mezi obyvateli v obcích Damice, Krupice, Krásný Les a Lužný. Bude možné využít navázaných kontaktů při aktivní ochraně užovky stromové. Aktivní ochrana druhů realizovaná místními obyvateli a chataři je vůbec tím nejefektivnějším a zároveň nejlevnějším způsobem ochrany druhu z dlouhodobého pohledu – chataři nerozebírají komposty a v době kladení vajec, určité části kompostů nechávají být apod.

 

 

seminar1  seminar2 

Úvodní seminář, Ostrov nad Ohří
Introductory seminar, Ostrov nad Ohří


 

vyskyt3 1 spoluprace4 1
Kamenné moře u Velichova – místo výskytu užovky stromové
Stone sea Nera Velichov - occurrence of the Aesculapian snake
Spolupráce s místními obyvateli
Cooperation with residents

 

2. rok řešení projektu: leden – září 2016 – výsledky projektu

V rámci projektu byl v letech 2015–2016 ve středním Poohří posunut dosud známý areál užovky stromové proti proudu Ohře v Karlovarském kraji až po Velichov. Po proudu v kraji Ústeckém pak až po ústí Ohře do Nechranické přehrady. Ověřit historické údaje ze západní části Českého středohoří a z úpatí Novohradských hor se zatím nepodařilo.

Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti byl uspořádán seminář Záchranný program užovky stromové – nové poznatky, 22. září 2016, v prostorách městské knihovny v Ostrově nad Ohří, kde byly prezentovány souhrnné výsledky projektu.

Celkově se podařilo shromáždit 41 věrohodných záznamů výskytu užovky stromové v Ústeckém kraji, který je dominantním areálem výskytu užovky stromové. Jedná se o:
1) hlášení od hodnověrných pozorovatelů, které známe osobně a jsme si jisti jejich věrohodností
2) vlastní nálezy
3) nálezy učiněné místními obyvateli, které jsou dokumentovány fotografií, exuvií případně náležitým popisem hada
4) publikované údaje, kde se ovšem můžeme spolehnout pouze na věrohodnost autora

Věrohodně vyznívajících údajů od místních obyvatel jsou další desítky, zůstávají však dosud nedoloženy, a proto je prozatím neuvádíme.

V projektu jsou předkládány veškeré nám známé věrohodné záznamy o výskytu užovky stromové z Ústeckého kraje z let 1932–2016. Celkově se nám podařilo shromáždit informace o věrohodných nálezech a pozorováních ze 41 lokalit, přičemž většina zmiňovaných záznamů pochází z posledního desetiletí. Dvacet lokalit se nachází v kvadrátu 5644, 17 v kvadrátu 5645 a po dvou lokalitách v kvadrátech 5545 a 5646. Výškové rozpětí nálezů je přibližně 265 až 502 m n. m. Nevyřešenou otázkou zatím zůstává historie výskytu užovky stromové na území Ústeckého kraje. Buď se zde užovka vyskytovala kontinuálně po celé 20. století, a pouze její výskyt po určitou dobu unikal pozornosti, nebo populace prošla v druhé polovině minulého století určitou areálovou depresí a současné nálezy jsou pouze výsledkem jejího opětovného šíření. Pro řešení této otázky bude třeba další podrobný výzkum.

uzovka5

Užovka stromová ve vojenském prostoru Hradiště
Aesculapian snake in Hradiště military area


1. year of project implementation January – December 2015

The first year of project implementation started with an introductory seminar on 31 March 2015, which was held in the public library in Ostrov nad Ohří. 31 participants were provided with basic information on the species.

The field work was based on the collection of additional data on the occurrence of the Aesculapian snake in Poohří as an important part of monitoring. Data obtained from local residents and volunteers completed the information on the phenology or occurrence of the species in marginal areas. In villages and nearby settlements (Krásný Les, Rokle, Vojkovice, Jakubov, Damice, Perštejn, Lužný, Okounov, Krupice a Černýš, Mikulovice, Ciboušov) there were during errands from house to house approached residents to collect the following data: the occurrence of the species at present and in the past, evidence of the occurrence (exuvies, photos, videos, etc.), interests of the species behaviour (mating season, males fight, the occurrence in unusual areas, etc.) and the relationship of residents to snakes.

Residents were encouraged to provide further information and implementing active measures to protect the species. But for the recommendation of the residents, other monitoring activities were extended on the municipality of Mikulovice, Černýš, Rokle and Ciboušov. The errand among residents in communities Damice, Krupice, Krásný Les and Lužný are planned for the first year of the project. We assume to use established contacts in active protection of the Aesculapian snake. Active species protection implemented by local residents and cottagers is the most efficient and cheapest way while protecting the species in the long term - cottagers do not dismantle compost and at the time of laying eggs they leave certain parts of compost intact, etc.

2. year of project implementation January – September 2016

Within the project duration, in the years 2015-2016  yet known area of Aesculapian snake in the middle Poohří area, was shifted upstream of Ohře river in the Carlsbad region up to Velichov; downstream in the Ústí region to the mouth of Ohře river into Nechranická dam. The verification of historical data from the western part of the České středohoří and the foothills of the Novohradské mountains has failed so far.

For both scientists and the public second seminar was organized (22 September 2016, in the the municipal library in Ostrov nad Ohří), where summary results of the project were presented.

Overall, one managed to collect 41 credible evidence of the Aesculapian snake occurrence in the Ústí region, which is the snake’s dominant area. These are:
1) reports from credible observers that we know personally and are confident their credibility
2) own findings
3) The findings made by local residents, which are documented in photos, by exuvies, or detailed snake description
4) published data, which of course we can only rely on the credibility of the author
There are dozens more data, reporting the snake occurrence; however remain unsupported so far, and therefore are not mentioned.

The project presents all known credible records of the Aesculapian snake occurrence in the Ústí region in the years 1932-2016. Overall, we managed to gather information about credible findings and observations from 41 sites, with most of the mentioned records coming from the last decade. Twenty sites are located in the square 5644, 17 in 5645, two in 5545 and 5646.  The elevation of findings ranges approximately between 265 to 502 m a.s.l. The history of the snake occurrence in the Ústí region still remains unresolved. Either the snake occurred here continuously throughout the 20th century, and its incidence remained unnoticed for some time, or population went through certain areal depression in the second half of the last century, and present findings are simply the result of re-spreading. Further detailed research would be required to tackle this issue.


Pro více informací doporučujeme:
More information/further reading:

Zavadil, V., Musilová, R. (2015): Nové nálezy užovky stromové (Zamenis longissimus) v Karlovarském kraji. Sborník muzea Karlovarského kraje roč. 23: s.287–295.

Janoušek, K., Musilová, R., Zavadil,V. (2015): Had číslo 54 žije. Živa 4, s. 184 – 186. v Zavadil, V., Tejrovský, V., Matějů, J. (2016): Souhrn dosavadních poznatků o rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus) v Ústeckém kraji. Sborník muzea Karlovarského kraje. V tisku.

 

 

Norské fondy logo

 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 23 únor 2017 15:16

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály