Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR

| Zpět na: Projekty

 

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR

 

Poskytovatel: EEA grants; Norway grants; Ministerstvo financí České republiky
Číslo projektu: EHP-CZ02-PDP-1-003
Doba řešení projektu: 2014 – 2016
Hlavní řešitel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Projektový tým: ENKI, o.p.s.
Norwegian Environment Agency - Norská agentura životního prostředí (NEA)
Česká společnost ornitologická
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Beleco
Kontaktní osoba: RNDr. Petra Hesslerová,Ph.D.

 


Projekt byl podpořen částkou 1 130 488 Kč

V rámci projektu Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR byly v průběhu roku 2015 realizovány tyto aktivity:

Dílčí aktivita: b) Interakce mokřadů a průmyslové těžby

Byla ujasněna struktura databáze mokřadů po těžbě nerostů, se záměrem doplnění literárních odkazů s dalšími informacemi. Do databáze budou zahrnuty pískovny a zatopené kamenolomy. Proběhlo vytipování mokřadů, které budou ovzorkovány z hlediska chemického složení vody a zooplanktonu. Pokračovali jsme v dokumentaci stavu a vývoje mokřadů, které známe z dřívějška, především lokalit na Sokolovsku a Mostecku, kde existuje kontinuita dvacetiletého sledování. Bylo provedeno první zobecnění vlastností mokřadů po těžbě některých nerostných surovin, zatím po těžbě uhlí, štěrkopísku, kameniva a historické těžby kovů. Přitom bylo přihlédnuto k rozloze a hloubce mokřadů, k jejich umístění a stáří. Hodnocení se liší z pohledu různých skupin vodních a mokřadních organismů. Biodiverzita v průběhu stárnutí lokalit roste, ale tento proces se může po relativně krátké době zastavit a obrátit. Ohrožením je především růst trofie podpořený antropogenní eutrofizací (rekreace) a u malých lokalit sukcese dřevin na přilehlých plochách a případně i sukcese samotných mokřadních rostlin. Provedené hodnocení bylo následně konfrontováno s cíleným průzkumem pro nás dosud neznámých lokalit, zejména nakupení zatopených kamenolomů v okolí Skutče, starých drobných pískoven v jižních Čechách a lokalit po historické těžbě kovů v Krušných horách. Ukazuje se, že podmínky v mokřadech po těžbě nerostů jsou podstatně pestřejší, než jsme dosud znali. Na tom se částečně promítlo i extrémní sucho roku 2015.

Probíhala rovněž přednášková činnost. V rámci poradenské činnosti ENKI jsme konzultovali s pracovníkem R-princip Most s.r.o. podmínky pro zatápění lomu Bílina po ukončení těžby pro potřeby připravované studie. Podíleli jsme se rovněž na řešení problémů s kvalitou vody v rekreačně využívaném lomu Michal a na optimalizaci hospodaření v Hamerském rybníku, který byl dlouhodobě vypuštěn kvůli těžbě uranu. V září byla v Mostě zabezpečena beseda o zatápění zbytkových jam pro veřejnost organizovaná v rámci projektu „Na pomezí samoty“, který realizuje Komunikační centrum Školská 28, Praha.

c) Interakce mokřadů a klimatická změna

V rámci projektu probíhala rozsáhlá přednášková, osvětová činnost (J. Pokorný), dále i činnost publikační (články v českých i zahraničních recenzovaných časopisech, kapitola v knize). Práce a shromažďování podkladů pro připravovanou knihu – kapitolu o úloze mokřadů v regionálním klimatu.

24. 3. 2015 proběhlo dílčí termovizní snímkování oblasti výtopy Rožmberka a mokrých luk v okolí Třeboně – snaha zachytit teplotní obraz mokřadních ekosystémů v jarním aspektu. Byla pořízena termovizní data pomocí řiditelné vzducholodi pro část území při ranním náletu. Technická závada na vzducholodi znemožnila opakování v odpoledních hodinách. Zároveň byla provedena pozemní kampaň s termovizní kamerou. Bylo dokončeno georeferencování ranního a odpoledního archivního leteckého termovizního náletu (ze dne 27.7. 2009) oblasti Podkrušnohorské výsypky (ing. B. Koska ČVUT . Byla provedena inventarizace datového archivu ENKI – letecká termovizní data, data ze vzducholodi a pozemního měření využitelná pro ilustraci tématu mokřady a klima. Tvorba zprávy „ Možnosti hodnocení způsobu hospodaření v zemědělské krajině a významu mokřadů v lokálním i regionálním klimatu z termálních dat”. Dokončena interpretace ortofotomap pro hodnocení změn litorální vegetace u vybraných rybníků na Třeboňsku (spolupráce Š. Vogeltanzová).

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zjistit současný stav mokřadů České republiky a jejich biodiverzity, zhodnotit vliv vybraných činností na mokřady a jejich biodiverzitu, posoudit dosavadní přístup k ochraně a využívání mokřadů a navrhnout opatření pro zajištění vhodného managementu mokřadů a jejich biodiverzity v kontextu naplňování relevantních mezinárodních úmluv v ochraně přírody. Dalším cílem projektu je osvěta a šíření povědomí o významu a fungování mokřadů v krajině a zvýšení znalostí o ekosystémových službách, které mokřady poskytují. Záměrem projektu je přispět ke zlepšení stavu české krajiny a retenci vody v zemědělské krajině a stanovení zásad rozumného využívání mokřadů ČR. Uskutečnění projektu umožní plnění relevantních opatření Aktualizovaného státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt současně přispěje k rozvoji bilaterální spolupráce s Norskem, které je nejen donorem, ale také partnerem, který se bude na realizaci projektu a uskutečnění některých aktivit podílet. V rámci projektu vzniknou mj. doporučení pro ochranu, vhodný management a udržitelné využívání mokřadů ČR, doporučení pro zachování a péči o biodiverzitu mokřadů ČR i doporučení pro výchovné a vzdělávací programy o mokřadech pro děti a veřejnost. Tímto projekt přispěje k zabránění fragmentace mokřadních ekosystémů v ČR.

Výstupem projektu bude:
- Vyhodnocení současného ekologického stavu mokřadů ČR a jejich biodiverzity
- Zjištění aktuálního rozšíření a rozlohy mokřadů ČR a porovnání tohoto stavu s údaji z r. 1999
- Vyhodnocení interakce mokřadů a zemědělství
- Vyhodnocení interakce mokřadů a průmyslové těžby
- Vyhodnocení interakce mokřadů a klimatické změny
- Soubor osvětových a výukových materiálů a proškolení účastníci studijních cest
- Naplňování několika mezinárodních úmluv v ochraně přírody

 

Norské fondy logo

 

 

Naposledy změněno středa, 18 leden 2017 08:54

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály