Důležité

  • Přednáška "Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu"

    Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti  -  doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.   Opomíjená úloha vegetace…
  • Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec

    Civilizace pěstující lány obilí vyschly a nám to hrozí, říká přírodovědec   V iDnes vyšel 11.7.…
další aktuality
Budova VTP
Budova VTP
Kaňov
Kaňov
Eutrofizace
Eutrofizace
Odběr
Odběr
Mladí badatelé v Ugandě
Mladí badatelé v Ugandě
Nový Vdovec
Nový Vdovec
Kořenová ČOV
Kořenová ČOV
Infra snímek Třeboně
Infra snímek Třeboně
Sinice
Sinice
Vzducholoď pro termosnímkování
Vzducholoď pro termosnímkování
Previous
Next

O společnosti ENKI


„Chceš-li za neblahých poměrů
dosíci velkých výsledků,
musíš přírodě býti pomocen …“

Josef Šusta (1835 – 1914)
zakladatel moderního evropského rybníkářství

 

ENKI, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) byla založena v roce 1997 jako společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí.

ENKI, o.p.s. se opírá o expertízu vědeckých a odborných pracovníků s dlouholetou praxí ve státních výzkumných institucích a univerzitách (Akademie věd ČR, Jihočeská univerzita, ČVUT, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Výzkumný ústav vodohospodářský a další).

ENKI, o.p.s. se v rámci obecně prospěšných služeb zabývá řešením a realizací projektů a programů v oblasti rozvoje strategie setrvalého hospodaření. Dále pořádá různé odborné kurzy a konference, výstavy. Společnost ENKI, o.p.s. se podílí na projektech zahraniční rozvojové pomoci České republiky. Nedílnou součástí všech aktivit je i poradenství a konzultační činnost.

ENKI, o.p.s. vychází ve svém programu z odborných znalostí, projekčních zkušeností a řídících schopností specialistů vědeckých ústavů, vysokých škol, projekčních institucí i státní správy. Vedle řešení a realizace projektů a programů v oblasti výzkumu a výzkumných aplikací a vzdělávací a osvětové činnosti se ENKI, o.p.s. angažuje rovněž v programech zahraniční rozvojové pomoci České republiky.

 

Hlavní oblasti aktivit:

Využití sluneční energie – technologické využívání sluneční energie jako obnovitelného zdroje, zejména vývoj a využití optických rastrů (Fresnelovy čočky, odrazné rastry). Integrované projekty nízkoenergetických budov a menších sídlišť. Simulace a modelování tepelných poměrů v budovách. 

Obnova ekosystémů vodních nádrží – optimalizace rybničního hospodaření v podmínkách vysokého obsahu živin zaměřená na produkci ryb při zachování ekologické a biologické funkčnosti nádrží.

Setrvalé hospodaření v krajině - hodnocení účinnosti využívání krajiny s důrazem na ztráty látek z povodí a disipaci sluneční energie. Návrhy strategie setrvalého hospodaření a způsobů obnovy.

Obnova těžbou narušené krajiny – projekt prováděný v severočeské hnědouhelné pánvi, který na základě hlubokých znalostí ekologických funkcí a diagnózy krajiny předkládá návrhy vhodných způsobů rekultivace s ohledem na historické i ekonomické souvislosti.

Rybniční hospodaření – aktivity společnosti se zaměřují především na obnovu nádrží nadměrně zatížených živinami s využitím různých přístupů a metod (fyzikálních, chemických nebo biologických).

Úloha a využití mokřadů – úloha mokřadů v recyklaci vody, živin. Využití přirozených a umělých mokřadů k čištění odpadních vod.

Bioplynové technologie – výzkum a vývoj v oblasti využití fytomasy při produkci bioplynu, testování techno- logií v pokusném poloprovozním zařízení a vývoj v oblasti čištění a využití bioplynu. Spolupráce při pořádání mezinárodních konferencí.

Osvěta a vzdělávání - výuka na vysokých školách, v postgraduálních  programech a kurzy o sluneční energetice, úloze mokřadů, rybničním hospodaření a setrvalém využívání krajiny. Mezinárodní kurzy o obnově a managementu mokřadů, mezinárodní projekty na téma rybniční hospodaření.

Zahraniční projektyprojekty Evropské unie (Fingerponds a Bomosa) v zemích východní Afriky – produkce ryb v malých rybnících budovaných v zátopových zónách Viktoriina jezera. Využívání sezónních vod k chovu ryb. Austrálie, Bosna a Hercegovina – setrvalé zemědělské hospodaření zaměřené na obnovu vegetace a návrat vody do krajiny.

 

ENKI, o.p.s. je zakladatelem, provozovatelem a garantem výzkumu a vývoje Vědecko-technického parku (VTP), jehož aktivity vycházejí z činnosti ENKI, o.p.s.

Součástí ENKI, o.p.s. je akreditovaná laboratoř.

ENKI, o.p.s. provozuje Informační a poradenské centrum pro péči o mokřady a vodu v krajině.

 

Spolupracující instituce:

Společnost ENKI, o.p.s. spolupracuje s celou řadou subjektů. V oblasti ekologie krajiny je klíčovou spolupráce se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity a s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity. Na aplikaci solárních systémů v biotechnologii spolupracujeme s Centrem biologických technologií AUC v Nových Hradech. Výsledkem této spolupráce je biotechnologická hala. Při řešení projektů krajinné energetiky je naším partnerem Ústav přístrojové a řídící techniky strojní fakulty ČVUT. Při projektech obnovy vodních nádrží, potlačení masového rozvoje vodních květů a rybničního hospodaření spolupracujeme s Rybářstvím Třeboň, a.s., Agenturou ochrany přírody a krajiny, která se podílí i na provozu Informačních center pro péči o mokřady a vodu v krajině nebo s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Ze zahraničních partnerů je to pak především rakouský Spolkový úřad pro vodní hospodářství. Zahraniční projekty probíhají ve spolupráci s holandským UNESCO-IHE, Institute for Water Education - projekt Fingerponds nebo Universität für Bodenkultur Wien - projekt Bomosa.

 

Naposledy změněno čtvrtek, 06 prosinec 2012 09:43

Informační centra pro péči o mokřady a vodu v krajině

  • Projekt „Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ byl zahájen v roce 2006 a…
více...

Nové publikace ke stažení

další materiály