Vytisknout tuto stránku

Vzorkování

Zveřejněno v: Laboratoř

Zkušební laboratoř zajišťuje proces vzorkování dnových sedimentů od zpracování vzorkovacího plánu, přes odběr vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení výsledků, případně zpracování studie s návrhem řešení možnosti využití sedimentu na orné půdě (dle platné legislativy – vyhlášky č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě).

Laboratoř je od roku 2011 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na odběr vzorků dnových sedimentů pod číslem 1612 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Zkušební laboratoř zajišťuje proces vzorkování povrchových a podzemních vod od zpracování vzorkovacího plánu, přes odběr vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení výsledků, případně zpracování studie pro zařazení do stupnice kvality vody dle vyhlášky č. 61/2003 - nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Laboratoř zajišťuje sledování trofického a biologického stavu a zatížení povrchových vod, hodnocení stupně eutrofizace. Provádí kontrolu průsaků podzemních vod v okolí skládek tuhého komunálního odpadu podle metodického pokynu Ministerstva hospodářství a Ministerstva životního prostředí.

Laboratoř je od roku 2013 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  na chemické rozbory povrchových vod a vod ke koupání pod číslem 1612 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Laboratoř zajišťuje služby týkající se využití umělých mokřadů při dočišťování odpadních vod (návrh vhodnosti použití, monitoring funkčnosti). Návrhy začlenění mokřadů a kořenových čistíren do krajiny, návrhy typů kořenových čistíren s ohledem na terén a požadovanou kapacitu.

Naposledy změněno středa, 07 kvě 2014 12:06