O společnosti ENKI o.p.s.

Společnost ENKI, o.p.s. se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů. Zaměřuje se rovněž na osvětu, vzdělávání a inovačním programy. Společnost ENKI, o.p.s. je provozovatelem Vědecko-technického parku (dříve TIC).

„Chceš-li za neblahých poměrů
dosíci velkých výsledků,
musíš přírodě býti pomocen …“

Josef Šusta (1835 – 1914) zakladatel moderního evropského rybníkářství

ENKI, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) byla založena v roce 1997 jako společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí.

ENKI, o.p.s. se opírá o expertízu vědeckých a odborných pracovníků s dlouholetou praxí ve státních výzkumných institucích a univerzitách (Akademie věd ČR, Jihočeská univerzita, ČVUT, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Výzkumný ústav vodohospodářský a další).

ENKI, o.p.s. se v rámci obecně prospěšných služeb zabývá řešením a realizací projektů a programů v oblasti rozvoje strategie setrvalého hospodaření. Dále pořádá různé odborné kurzy a konference, výstavy. Společnost ENKI, o.p.s. se podílí na projektech zahraniční rozvojové pomoci České republiky. Nedílnou součástí všech aktivit je i poradenství a konzultační činnost.

ENKI, o.p.s. vychází ve svém programu z odborných znalostí, projekčních zkušeností a řídících schopností specialistů vědeckých ústavů, vysokých škol, projekčních institucí i státní správy. Vedle řešení a realizace projektů a programů v oblasti výzkumu a výzkumných aplikací a vzdělávací a osvětové činnosti se ENKI, o.p.s. angažuje rovněž v programech zahraniční rozvojové pomoci České republiky.

Hlavní oblasti aktivit:

Využití sluneční energie – technologické využívání sluneční energie jako obnovitelného zdroje, zejména vývoj a využití optických rastrů (Fresnelovy čočky, odrazné rastry). Integrované projekty nízkoenergetických budov a menších sídlišť. Simulace a modelování tepelných poměrů v budovách.

Obnova ekosystémů vodních nádrží – optimalizace rybničního hospodaření v podmínkách vysokého obsahu živin zaměřená na produkci ryb při zachování ekologické a biologické funkčnosti nádrží.

Setrvalé hospodaření v krajině - hodnocení účinnosti využívání krajiny s důrazem na ztráty látek z povodí a disipaci sluneční energie. Návrhy strategie setrvalého hospodaření a způsobů obnovy.