O společnosti ENKI o.p.s.

Nezisková výzkumná organizace ENKI, o.p.s. (viz. seznam výzkumných organizací MŠMT), byla založena v říjnu 1997 a zahájila svoji činnost v únoru 1998. Zabývá se aplikovaným výzkumem v oblasti krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů. Zaměřuje se rovněž na osvětu, vzdělávání a poskytuje expertní a poradenské služby. Společnost ENKI, o.p.s. je provozovatelem Vědecko-technického parku i laboratoře pro hydrochemické analýzy a odběry sedimentů.

Hlavní oblasti aktivit:

  • Obnova ekosystémů vodních nádrží a optimalizace rybničního hospodaření
  • Setrvalé hospodaření v krajině
  • Energetika krajiny, sídel a klimatická změna; úloha vody a vegetace v klimatu
  • Technologické využití sluneční energie
  • Vliv těžby surovin na biodiverzitu, obnova těžbou narušené krajiny a krajiny po jaderné havárii
  • Úloha a využití mokřadů, včetně kořenových čistíren odpadních vod
  • Bioplynové technologie
  • Biologický dozor a záchranné transfery

Témata jsou řešena v rámci aplikovaného i smluvního výzkumu, poradenské a expertní činnosti na národní i mezinárodní úrovni. Současně probíhá osvěta a vzdělávání pro širokou i odbornou veřejnost, státní správu samosprávu, soukromé subjekty, v rámci akreditovaných kurzů či výuky na vysokých (i ostatních) školách. Úzce spolupracujeme se středními a vysokými školami (především JČU, ČVUT, ČZU) a zajišťujeme vedení studentů při odborných praxích a při zpracování bakalářských, diplomových a disertačních pracích.

Společnost byla založena výzkumnými pracovníky z Akademie věd ČR, kteří se věnovali aplikovanému výzkumu v oblasti životního prostředí. Konkrétně to byly techniky a postupy obnovy jezerních ekosystémů (selektivní těžba sedimentů sacími bagry), technologie využívání sluneční energie (Fresnelovy čočky, PV a tepelné kolektory), spojené se studiem distribuce sluneční energie v ekosystémech, obnova krajiny po těžební činnosti (hydrické rekultivace povrchových dolů, rekultivace výsypek) a rybniční hospodaření. Společnost soustředila výzkumné pracovníky z ČSAV (Botanický ústav, pracoviště Třeboň), Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Vodňany a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

V průběhu let výzkumná organizace ENKI získávala dílčí výzkumné projekty a zakázky. K rozvoji přispěl zejména výzkumný záměr MŠMT Solární energetika přírodních a technologických systémů, řešený v letech 2001–2004, dále pak projekty spojené s obnovou krajiny narušené povrchovou těžbou, řešení vlivu rybářského hospodaření na stav rybničních rezervací, projekty zahraniční rozvojové spolupráce (Ministerstvo zahraničních věcí) a zejména evropské projekty Rámcového programu zaměřené na obnovu krajiny a hospodaření s vodou ve Východní Africe. Zde pracovníci vycházeli z dlouholetých zkušeností udržitelného rybničního hospodaření. V roce 2004 byla zahájena činnost vědeckotechnického parku "Třeboňské inovační centrum – TIC". Postupně vznikl samostatný Vědecko-technický park ENKI s kancelářemi, akreditovanou chemickou laboratoří pro hydrochemii, odběr a hodnocení sedimentů, dále pak mechanicko – optické dílny pro rozvoj instrumentace měření sluneční energie a její distribuce v přírodě, vše v úzké spolupráci s vysokými školami (ČVUT, Jihočeská univerzita v ČB, ČZU v Praze). V letech 2007-2008 byl realizován projekt „Síť environmentálních a informačních center pro péči o mokřady a vodu v krajině“ zaměřený zejména na zvýšení kvalifikace ve státní správě.

Zásadním projektem, který odstartoval výzkumné zaměření na krajinnou energetiku, která je dnes jednou z hlavních činností ENKI, byl projekt „Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech, návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace a rozvoje biodiverzity“ řešený v letech 2006-2011. Rozsáhlý projekt Centra kompetence (TE02000077) v letech 2014–2019 prověřil možnosti vést rozsáhlý tým nejen vědeckých institucí, ale i podnikatelských subjektů (celkem 27). Od roku 2015 v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (4 projekty) udržuje spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany. Vzdělávací aktivity rozšiřuje spoluprací s Pedagogickou fakultou JČU (2 projekty TAČR) a mezinárodním programem Erasmus+ (do roku 2024). V posledních letech rozšiřuje expertní, poradenskou činnost a transfer znalostí v oblasti krajinné energetiky, změny klimatu, rybničního hospodaření, nakládání se sedimenty. Spolupracuje se státní správou (např. MZe, MŽP, AOPK) a samosprávou. V oblasti mezinárodní spolupráce bylo ENKI spoluřešitelem projektu Horizon 2020 a EU Rámcových programů. Má dlouhodobou deklaraci o spolupráci mezi Ekologickou stanicí Waldviertel (Rakousko), nově s Colorado Colledge (USA). V oblasti krajinné energetiky se poradenskou a expertní činností uplatňovala na Slovensku, v Turkmenistánu, Saudské Arábii, v expertních skupinách Biotic Pump Greening Group (mezinárodní tým), Natural Sequence Farming (Austrálie) a dalších zemích. V současnosti má ENKI 15 stálých zaměstnanců.

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v roce 2011 na Odběr a analýzy vzorků vody, dnových sedimentů a pevných materiálů. Převážně zpracovává vzorky z vlastní vědecko-výzkumné činnosti a poskytuje data pro zpracování projektů, odborných zpráv a studií. Laboratoř se též podílí na komerčních zakázkách.

Společnost ENKI nebyla založena za účelem podnikání a dosahování zisku. Je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, tudíž není kapitálovou společností a nemá společníky ani akcionáře. Účelem ENKI je realizace projektů v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, osvěty, kultury a životního prostředí. Na ENKI, o.p.s. se vztahuje zákon 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, podle kterého se o.p.s. nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území ČR nesmí zřizovat organizační složky. Hospodářský výsledek vykázaný ke konci účetního období se převádí v celé výši do rezervního fondu, který se použije ke krytí případné ztráty v následujících obdobích. Při případné likvidaci společnosti se likvidační zůstatek převádí na obec nebo krajský úřad, který zůstatek použije k poskytování obecně prospěšných služeb. O.p.s. tedy nemá skutečného majitele, který by mohl být zapsán do evidence Skutečných majitelů. ENKI tedy není majetkově ani personálně propojen s jinými subjekty.